top of page

Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtgever: De partij die een overeenkomst aangaat met Dominique Verwijmeren, oftewel een opdracht verstrekt dan wel gebruik maakt van de diensten van Dominique Verwijmeren. Deze voorwaarden worden wegens opdrachtgever en eveneens wegens eventuele in te schakelen derden bedongen.

 2. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Dominique Verwijmeren en de opdrachtgever.

 3. Diensten: alle diensten die Dominique Verwijmeren uitvoert in het kader van de overeenkomst of opdracht.

 4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die direct verband houden met de overeenkomst.

 5. Website: de website van Dominique Verwijmeren, toegankelijk via: www.dominiqueverwijmeren.com

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten en offertes van Dominique Verwijmeren.

 2. Het door de opdrachtgever aanvaarden van de offerte, overeenkomst of het bevestigen van een opdracht geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: Overeenkomst op grond van ‘vrij werk’

 1. Tenzij anders overeengekomen, komen uit de opdracht voortkomende de gedeelde auteursrechten (omtrent de styling) van intellectuele eigendom toe aan Dominique Verwijmeren.

 2. Dominique Verwijmeren is te allen tijde gerechtigd indien het werk er zich voor leent om haar naam bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Dominique Verwijmeren openbaar te maken (met het oog op commerciële doeleinden) of te verveelvoudigen. Vermelding van de naam omvat mede vermelding via social media, zoals Facebook en Instagram. 

 3. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Dominique Verwijmeren tot stand gebrachte ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Dominique Verwijmeren, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 4. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Dominique Verwijmeren jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. 

 5. Dominique Verwijmeren is gerechtigd om de resultaten binnen tien weken van de opdrachtgever te ontvangen. 

 6. Dominique Verwijmeren is gerechtigd te allen tijde de resultaten van de opdrachtgever te gebruiken.

 7. Opdrachtgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen wegens Dominique Verwijmeren indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Indien opdrachtgever te laat verschijnt, dient zij zo spoedig mogelijk te verschijnen. Indien verschijnen onhaalbaar is, dient opdrachtgever een nieuwe afspraak binnen 24uur te maken. Voornoemde afspraak dient dan binnen 7 dagen plaats te vinden. 


Artikel 4: Offertes

 1. Een verstuurde offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders aangegeven door Dominique Verwijmeren.

 2. Indien de opdrachtgever een offerte aanvaardt, dan behoudt Dominique Verwijmeren het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

 3. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

 4. Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reis- en parkeerkosten. De reiskosten bedragen €0,19 per kilometer. Dominique Verwijmeren is gehouden om een totaalbedrag van de reis- en parkeerkosten achteraf te factureren. 

 5. Dominique Verwijmeren kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 6. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van factureren van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

 8. Alle door Dominique Verwijmeren gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

 

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomst

 

 1. Een overeenkomst tussen Dominique Verwijmeren en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst heeft ondertekend. Een schriftelijke bevestiging via e-mail of via andere mediums valt daar ook onder. 

 2. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Dominique Verwijmeren aanvangt met de werkzaamheden, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

 3. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Dominique Verwijmeren wenst te verstrekken of de opdracht reeds aan een ander heeft verstrekt, dient hij Dominique Verwijmeren, onder vermelding van de namen van anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

 4. Dominique Verwijmeren is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een opdracht te weigeren.

 

Artikel 6: De uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Dominique Verwijmeren zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Dominique Verwijmeren de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige en juiste levering door Dominique Verwijmeren mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens omtrent inhoud van de opdracht, modellen, maten van modellen, aantal outfits, accessoires, plaats van de shoot, doel van de shoot en andere extra benodigdheden. 

 

Artikel 7: Rechten van intellectuele eigendom en licentie 

 

 1.  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Dominique Verwijmeren, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het resultaat van de styling voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het dat resultaat van de styling, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. De voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

 2. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging of verminking van het resultaat van de styling, heeft Dominique Verwijmeren recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium en/of outfit tarrief, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Dominique Verwijmeren een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten van de styling te beruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

  1. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

  2. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

 4. Dominique Verwijmeren heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publicatie of voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

 

Artikel 8: Bijkomende kosten 

 

 1. Indien Dominique Verwijmeren door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Dominique Verwijmeren gehanteerde honorariumtarieven en/of outfit tarief.

 2. Indien opdrachtgever of derden onzorgvuldig omgaan met de toebehoren van Dominique Verwijmeren en er schade ontstaat, dient hij deze schade te vergoeden conform het volledige aankoopbedrag. Dominique Verwijmeren is verplicht de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met hierbij het aankoopbewijs en het bedrag van de geleden schade. In ieder geval een bedrag dat redelijk en billijk is ten aanzien van de geleden schade. 

 

Artikel 9: Verplichtingen opdrachtnemer

 

 1. Opdrachtgever dient vertrouwelijk om te gaan met toebehoren en gegevens van Dominique Verwijmeren.

 2. De opdrachtgever dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale mediakanalen of elders op internet.

 3. Opdrachtgever dient tijdig, doch uiterlijk een week voorafgaand aan de opdracht, de benodigde informatie aan Dominique Verwijmeren ter beschikking te stellen. Hieronder inbegrepen in ieder geval: maten, accessoires, eventuele extra benodigdheden en de plaats van de opdracht.

 4. Indien er een andere stylist aanwezig is bij de opdracht, dient opdrachtgever dit tijdig, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de opdracht, aan Dominique Verwijmeren mede te delen. Indien voornoemde het geval is, is opdrachtnemer verplicht het resultaat van de styling van Dominique Verwijmeren apart te vermelden wanneer hij deze resultaten publiceert of deelt. 

 

Artikel 10: Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 

 1. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, dient hij de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. 

 2. Opdrachtgever is gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst zonder opgaaf van redenen uiterlijk tot een week voorafgaand aan de opdracht. Indien de opzegging gelegen is binnen de gestelde termijn, dient deze alleen op grond van overmacht te worden aanvaard.

 3. Dominique Verwijmeren is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien:

  1. De opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;

  2. Dominique Verwijmeren na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

  3. Één van de partijen komt te overlijden.

 

Artikel 11: Overmacht 

 

 1. Dominique Verwijmeren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

 2. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade. 

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Dominique Verwijmeren is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

 2. Dominique Verwijmeren is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaan is doordat Dominique Verwijmeren is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie;

  1. Fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

  2. Fouten, misverstanden of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.

 3. Dominique Verwijmeren is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt in deze voorwaarden uitsluitend verstaan:

  1. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover van toepassing volgens deze voorwaarden;

  2. Redelijke kosten die gemaakt zijn om de prestatie van Dominique Verwijmeren aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

 4. Dominique Verwijmeren is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan:

  1. Gevolgschade

  2. Gederfde winst

  3. Gemiste kansen

  4. Gemiste besparingen

 5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een maand vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 

Artikel 13: Betalingsvoorwaarden

 1. Dominique Verwijmeren zal na het afronden van de werkzaamheden aan de opdrachtgever een (digitale) factuur sturen voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag

 2. De opdrachtgever zal de factuur van Dominique Verwijmeren op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van redenen heeft afgewezen en aan Dominique Verwijmeren heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de opdrachtgever op bezwaar.

 3. De factuur wordt binnen 14 dagen na verzending geheel betaald door de opdrachtgever

 4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Artikel 14: Klachtenregeling

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 14 dagen na het resultaat van de styling dan wel na ontdekking van het gebrek kenbaar gemaakt te worden aan Dominique Verwijmeren. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd. 

 2. Indien een klacht gegrond is, heeft Dominique Verwijmeren de mogelijkheid om het factuurbedrag te wijzigen of indien mogelijk het aanpassen van de onjuiste styling. 

 3. De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, facturen, aanbiedingen en offertes tussen de opdrachtgever en Dominique Verwijmeren is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Alle geschillen die niet onderling beslecht kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Dominique Verwijmeren gevestigd is.

bottom of page